Algemene Voorwaarden

Download PDF bestand

Welkom op www.travelmoodz.nl en/of www.travelmoodz.com Lees de volgende algemene voorwaarden aandachtig door voordat u deze website gebruikt, zodat u zich bewust bent van uw wettelijke rechten en plichten met betrekking tot TravelMoodz. Door gebruik te maken van de website verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden en hieraan juridisch gebonden te zijn. Gebruik deze website niet, wanneer u niet met de voorwaarden akkoord gaat.

Met betrekking tot de dienstverlening van TravelMoodz gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Artikel 1: Definities                                                          

Hier staat uitgelegd wat de definities in deze algemene voorwaarden inhouden.              

Artikel 2: Toepasselijkheid:                                             

Hier wordt beschreven wanneer deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.              

Artikel 3: Dienstverlening:                                             

Hier wordt uitgelegd wat wel en niet onder de dienstverlening  van TravelMoodz valt.              

Artikel 4: Gebruik van de dienst:                                  

Hier wordt uitgelegd dat gebruikers juiste persoonsgegevens dienen te verstrekken en wat van u wordt verwacht wanneer u van de dienst gebruik maakt.

Artikel 5: Verwijzingen:                                               

Hier wordt uitgelegd dat de website van TravelMoodz verwijzingen naar andere websites bevat.

Artikel 6: Overeenkomst met Professionals:        

Hier wordt uitgelegd hoe de overeenkomst met de professional tot stand komt en hoe deze kan worden beëindigd.

Artikel 7: Privacy:                                                                        

Hier worden de voorwaarden ten aanzien van Privacy beschreven

Artikel 8: Referenties:                                                                 

Hier wordt beschreven hoe gebruikers en TravelMoodz dienen om te gaan met referenties

Artikel 9: Intellectueel eigendom:                             

Dit deel beschrijft de voorwaarden met betrekking tot intellectueel eigendom

Artikel 10: Overmacht:                                                                  

Dit deel omschrijft wanneer er sprake is van overmacht waardoor TravelMoodz niet aan haar verplichtingen kan voldoen

Artikel 11: Communicatie:                                        

Hier wordt uitgelegd dat communicatie elektronisch kan geschieden

Artikel 12: Aansprakelijkheid TravelMoodz:                           

Hier wordt beschreven in welke situaties TravelMoodz aansprakelijk kan worden gehouden

Artikel 13: Uitsluitingen aansprakelijkheid:              

Hier wordt beschreven in welke situaties TravelMoodz niet aansprakelijk kan worden gesteld en/of geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Artikel 14: Diversen:                                                                  

Overige zaken met betrekking tot deze algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende definities de navolgende betekenis:

Dienst: De dienstverlening die door TravelMoodz wordt aangeboden via de website; de dienst die TravelMoodz aanbiedt is een online platform dat de verbinding legt tussen consumenten enerzijds en professionals anderzijds

Gebruiker: Iedere internetgebruiker,  die op een of andere manier gebruik maakt van de website waaronder begrepen, maar niet beperkt tot professionals en consumenten

Professional: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die zich door middel van de website profileert en haar/zijn reisdiensten aanbiedt

Consument: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die via de website in contact wil komen met professional(s)

Overeenkomst: De overeenkomst tussen TravelMoodz en de Professional met betrekking tot de dienst

Profielpagina:  De persoonlijke pagina’s van de professional, waarop hij/zij zich profileert

Website:  De internetsite van TravelMoodz, te bereiken via de domeinnaam www.TravelMoodz.nl en www.TravelMoodz.com alsmede alle andere internetsites van TravelMoodz bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sub- en toplevel domeinnamen.

Content:  Het geheel aan informatie dat  op de website te vinden is, zowel beschrijvend als beeldend

Gebruiker inzendingen: Alle content die door gebruikers op de website is geplaatst

TravelMoodz: De besloten vennootschap, gevestigd aan het Sparendaal 127, 7544NP te Enschede

Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van TravelMoodz

In deze Algemene Voorwaarden worden bovenstaande definities zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen TravelMoodz en de gebruiker.

2.2 TravelMoodz is te allen tijde gerechtigd eenzijdig deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Controleer deze voorwaarden periodiek voor mogelijke veranderingen. Uw gebruik van deze website, betekent dat u mogelijke veranderingen goedkeurt.

2.3  Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. TravelMoodz zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

2.4 Op alle overeenkomsten gesloten met en alle diensten geleverd door TravelMoodz, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit of verband houden met de dienstverlening van TravelMoodz , zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

2.5 In geval van geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking. Een eventuele klacht over de Dienst dient te alle tijde onverwijld en schriftelijk  (waaronder mede wordt verstaan per e-mail) bij TravelMoodz te worden ingediend, waarna TravelMoodz binnen een periode van 4 weken dient te reageren.

2.6 Alle aanspraken van Gebruiker vervallen, twaalf maanden nadat de Dienst(en) zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven

2.7 Deze voorwaarden zijn exclusief van toepassing op de overeenkomst, voorzover sprake is van een overeenkomst, tussen TravelMoodz en gebruikers. Dit houdt in dat TravelMoodz eventuele (inkoop)voorwaarden van haar wederpartijen uitdrukkelijk van de hand wijst, zoals bedoeld in art. 6:225 lid 3 BW.

Artikel 3: Dienstverlening

3.1 TravelMoodz biedt door middel van haar Website een elektronisch platform dat de verbinding tussen de consument en de professional faciliteert. Professionals kunnen zich middels dit platform presenteren aan consumenten en laten zien wat zij als professional te bieden hebben. Consumenten kunnen zoeken naar een professional naar keuze, een adviesvraag aan de professional stellen en indien gewenst rechtstreeks diensten van de professional betrekken.

3.2 TravelMoodz is een platform dat tot doel heeft om gebruikers met elkaar te verbinden. TravelMoodz is de elektronische dienstverlener en  heeft slechts een faciliterende rol. TravelMoodz is niet betrokken bij de communicatie, advisering en eventuele transacties tussen consumenten en professionals. Dientengevolge, heeft TravelMoodz geen controle over de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van de diensten die door de professionals worden aangeboden en TravelMoodz aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

3.3 Alle reizen, reisonderdelen en/of reisservices op deze website worden aangeboden door de betreffende professionals en niet door TravelMoodz. TravelMoodz vergemakkelijkt alleen het maken van contact  met de betreffende professional. TravelMoodz is geen  partij bij de overeenkomst tussen de consument en de professional en heeft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ten opzichte van beide partijen met betrekking tot de uitvoering en de voorwaarden van een mogelijke overeenkomst direct of indirect.

3.4 Door het gebruik van de website gaat u ermee akkoord elke geconstateerde onregelmatigheid van een professional of consument direct aan TravelMoodz te melden.

3.5 TravelMoodz zal zich inspannen om de juistheid te verifiëren van de informatie die de gebruikers aan TravelMoodz verstrekken wanneer ze zich op TravelMoodz inschrijven. Echter, omdat de gebruiker verificatie op het Internet moeilijk is, kan TravelMoodz niet instaan voor de beweerde identiteit van elke gebruiker. Mede daarom vragen wij de professional om ter verificatie van zijn/haar persoonlijkheid verschillende persoonlijke gegevens aan ons kenbaar te maken en/of aan ons toe te sturen. U vindt deze gegevens terug in het profiel van de professional onder ‘Waarborg TravelMoodz’, zodat u kunt zien welke gegevens bij TravelMoodz bekend zijn en/of zijn geverifieerd. Dit kan per professional verschillen. Daarnaast geeft TravelMoodz op haar site de mogelijkheid om professionals te beoordelen, zodat u ook op basis van ervaringen van anderen kunt beoordelen met wie u te maken heeft en een zo goed mogelijke keuze kunt maken.

3.6 TravelMoodz is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

3.7 TravelMoodz zal elke redelijke inspanning verrichten om ervoor te zorgen dat de website zal functioneren zoals mag worden verwacht. TravelMoodz garandeert niet dat de website zal functioneren zonder onderbreking, vrij van bugs, zonder inbreuken op de beveiliging, zonder virusaanvallen en dergelijke. De website, met inbegrip van de diensten, zal af en toe niet beschikbaar zijn als gevolg van routineonderhoud, upgrades of om andere voorziene of onvoorziene redenen. U stemt ermee in dat TravelMoodz niet aansprakelijk is voor de eventuele gevolgen voor de gebruikers van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website om voornoemde voorziene of onvoorziene redenen. 

Artikel 4: Gebruik van de dienst en informatieverstrekking

4.1 U moet ten minste 18 jaar oud zijn om zich te registreren of gebruik te mogen maken van de diensten van deze website. Door registratie of gebruik van onze website, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent.

4.2 Als u besluit om zich te registreren bij de website, kiest u een gebruikersnaam (e-mail adres) en wachtwoord als onderdeel van het registratieproces. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en u mag derden daarvan geen gebruik laten maken en/of nooit andermans account zonder zijn/haar toestemming gebruiken. U bent zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord. U moet: (a) zich afmelden van uw account bij het einde van elke sessie op onze website; en (b) onmiddellijk bij TravelMoodz melding maken van enig ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. U kunt uw account  niet overdragen of verkopen aan een andere partij.

4.3 De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede (maar niet beperkt tot) naam, adresgegevens, id-nummer, BTW nummer, bankrekeningnummer, e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.4 Het gebruik van de (persoons)gegevens die door middel van de Website door Gebruikers worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel. Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook.

4.5 TravelMoodz verleent u hierbij toestemming voor het gebruik van de website, op voorwaarde dat: (i) u geen onderdelen van de website zult kopiëren, verspreiden of wijzigen, met inbegrip van de reacties daarop, zonder dat TravelMoodz voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend of mits verspreiding via de website van TravelMoodz wordt gefaciliteerd  (bijvoorbeeld op social media kanalen). (ii) u geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, spam of andersoortige grote mailings zult versturen; (iii) u geen content zult verzenden of uploaden die softwarevirussen of andere schadelijke virussen bevat; (iv) u de servers of netwerken die verbonden zijn aan de website niet zult verstoren. Wanneer u deze voorwaarden niet of onvoldoende in acht neemt is TravelMoodz gerechtigd om eventuele schade die hierdoor ontstaat op de Gebruiker te verhalen. 4.6 Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede (maar niet beperkt tot), reisaanbod en reisdiensten geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn.

4.7 TravelMoodz heeft geen controle over de informatie die door andere gebruikers op onze website is geplaatst. U erkent dat TravelMoodz niet aansprakelijk is voor de inzendingen van gebruikers en/of voor lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van Gebruikers.

4.8 U gaat ermee akkoord dat u geen content op onze website zult plaatsen die: (i) kinderpornografie bevat of anders obsceen, seksueel of moreel verwerpelijk is; (ii) buitensporig gewelddadig is, aanzet tot geweld, dreigt met geweld, of lasterlijke inhoud bevat of haatdragende taal; (iii) onjuist is of misleidend onder de consumentenbeschermingswetgeving ongeacht onder welke rechtsbevoegdheid; (iv) lasterlijk is of in strijd met iemands persoonlijke levenssfeer; (v) een risico vormt voor de veiligheid of de gezondheid van een persoon, een gevaar vormt voor de openbare veiligheid of gezondheid, een gevaar vormt voor de nationale  veiligheid of interfereert met een onderzoek door de rechtshandhaving; (vi) bedrijfsgeheimen blootstelt; (vii) andere vertrouwelijke of auteursrechtelijk beschermde informatie van een andere persoon blootstelt; (viii) duidelijk inbreuk maakt op een handels- of servicemerk, octrooi van een ander persoon, of andermans eigendomsrecht; (ix) illegale drugs bevordert, exportwetten schendt, betrekking heeft op illegaal gokken, of illegale wapenhandel; (x) discriminerend is op enigerlei wijze, inclusief door middel van geslacht, ras, of discriminatie van ouderen; (xi) elke activiteit of gedraging vergemakkelijkt die is of kan worden ervaren als beledigend, pornografisch, obsceen, onfatsoenlijk, of dreigend; (xii) diefstal, fraude, handel in verdovende middelen, witwassen van geld of terrorisme omvat; (xiii) illegaal is of aanzet tot gedrag dat illegaal is ;(xiv) schadelijk of frauduleus is, of kan resulteren in vergelding tegen ons door beledigde gebruikers; (xv) onwaarheden of onjuiste voorstellingen van zaken geeft die TravelMoodz of enige derde partij kunnen beschadigen; (xvi) advertenties of aanbiedingen van het bedrijfsleven betreft; of (xvii) waarin u zich uitgeeft voor een andere persoon. TravelMoodz wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid in verband met gebruiker inzendingen af.

4.9 TravelMoodz behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker op de website geplaatste informatie  te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar is, in strijd is met de wet of onrechtmatig is jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.

4.10 Door het gebruik van deze website, stemt u ermee in dat TravelMoodz het recht heeft om uw toegang tot de website, naar eigen goeddunken met of zonder reden, te weigeren of te beëindigen. Bij een dergelijke beëindiging, vervallen de licenties verleend onder deze voorwaarden met onmiddellijke ingang en wordt alle gebruik van de website direct beëindigd.

4.11 U bent zelf verantwoordelijk voor uw interactie met andere gebruikers van TravelMoodz. Als u een geschil heeft met andere gebruikers van de website, gaat u ermee akkoord dat TravelMoodz niet aansprakelijk is voor eventuele aanspraken of schade die voortvloeien of verband houden met dit geschil

Artikel 5:   Verwijzingen

5.1 De website bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button), die geen eigendom zijn van of zijn gecontroleerd door TravelMoodz. TravelMoodz heeft geen zeggenschap en controle over deze websites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, zoals het privacybeleid. U vrijwaart TravelMoodz uitdrukkelijk van aansprakelijkheden die voortvloeien uit uw gebruik van een website van derden. Dienovereenkomstig, raden wij u aan om wanneer u de website van TravelMoodz verlaat en een website van derden bezoekt, te allen tijde de algemene voorwaarden en privacy beleid van de betreffende website te lezen.

5.2 U heeft terwijl u bij onze website bent aangemeld de mogelijkheid om content te delen naar de websites van een aantal sociale netwerken, waaronder, maar niet beperkt tot, Facebook, Pinterest via de  button ‘Deel deze pagina’. Door dit te doen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze websites, naast deze voorwaarden.

Artikel 6: Overeenkomst met Professionals

6.1 Overeenkomsten kunnen alleenschriftelijk (op elektronische wijze)  worden gesloten.

6.2    De Overeenkomst kan door de Professional, als deze is ingelogd via "Profielgegevens/instellingen/account opzeggen", online worden opgezegd. De professional moet hiervoor gebruik maken van het daarvoor bestemde opzegproces binnen zijn persoonlijke account op www.TravelMoodz.com. Opzeggingen via telefoon, post of e-mail worden in verband met fraude gevoeligheid niet in behandeling genomen.

6.3    Indien de Professional in staat van faillissement geraakt, eindigt de overeenkomst met TravelMoodz terstond. Indien de professional surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft TravelMoodz het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 7: Privacy

7.1TravelMoodz verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

7.2 Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van TravelMoodz van toepassing.

Artikel 8. Referenties

8.1    Een Consument is gerechtigd een referentie toe te voegen aan het profiel van de Professional van wie hij bepaalde diensten heeft betrokken. In de referentie worden de aldaar gevraagde gegevens door de Consument verstrekt.

8.2    De Consument staat er voor in dat de informatie die in een referentie wordt verstrekt te goeder trouw  en waarheidsgetrouw is en vrijwaart TravelMoodz voor enige aanspraak van een derde of van de professional terzake daarvan.

8.3    TravelMoodz is te allen tijde gerechtigd een referentie te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend toe overgaan indien, naar aanleiding van een melding, blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de Voorwaarden Referenties zoals genoemd onder artikel 8.4.

8.4    Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Een referentie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
  • Een referentie mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Professional;
  • Een referentie mag geen links en/of scripts bevatten;
  • Een referentie dient te zijn toegevoegd door de Consument en dient betrekking te hebben op de   Professional door wie de opdracht is uitgevoerd;
  • Een referentie mag alleen worden toegevoegd door de consument die daadwerkelijk ook gebruik heeft gemaakt van de diensten van de professional

8.5 Gebruikers die melding willen maken van referenties die niet in overeenstemming zijn met onze voorwaarden kunnen zich melden via info@travelmoodz.com.                

Artikel 9. Intellectueel eigendom

9.1    Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en haar content behoren toe aan TravelMoodz en/of haar licentiegevers.

9.2 U verklaart dat u TravelMoodz toestemming geeft om de door u geplaatste informatie, zonder enige beperking, te gebruiken en dat TravelMoodz alle intellectuele eigendomsrechten heeft op alle gebruiker inzendingen. U geeft TravelMoodz daarmee het recht om dergelijke gebruiker inzendingen te kopiëren, reproduceren, distribueren, weer te geven, publiceren, vertalen, aan te passen, wijzigen en anderszins te gebruiken voor enig doel ongeacht de vorm of het medium waarin het wordt gebruikt.


9.3     Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van TravelMoodz, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TravelMoodz, tenzij verspreiding van uw Gebruiker inzending door middel van de website van TravelMoodz wordt gefaciliteerd (zoals verspreiding op social media kanalen). Elk ongeautoriseerd gebruik van de inhoud kan resulteren in strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties.

9.4  De Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste content, waaronder begrepen de teksten, documenten, reisaanbod, afbeeldingen, foto's, geluiden, dienstverlening, en alle andere inhoud op deze website, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart TravelMoodz volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

9.5 TravelMoodz respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en vraagt u om het zelfde te doen. TravelMoodz staat niet toe dat er op haar site handelingen worden verricht die inbreuk maken op het auteursrecht en of de intellectuele eigendomsrechten op haar website. TravelMoodz zal alle inhoud van haar site verwijderen waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van anderen. TravelMoodz behoudt zich het recht voor om inhoud te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. TravelMoodz heeft het recht het account van een gebruiker te verwijderen, wanneer een gebruiker bewust en of herhaaldelijk inhoud op de website plaatst waarmee inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen, op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken.

9.6 Om melding te maken van een vermeende schending of overtreding van uw auteursrecht, verzoeken wij u om contact op te nemen met TravelMoodz via info@travelmoodz.com. Meldt u in dat geval bij ons in de onderwerpregel het woord "Copyright"  en een verklaring en de mededeling dat u de eigenaar van het auteursrecht bent samen met de locatie van het inbreukmakende materiaal op onze website. Indien er sprake is van een gegronde melding, zullen wij het betreffende materiaal onmiddellijk van onze website verwijderen.

9.7 TravelMoodz heeft het recht om overal op de site, waaronder ook begrepen de profielpagina’s advertenties en promoties van haarzelf of derden te plaatsen.

Artikel 10. Overmacht

10.1    TravelMoodz is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die onafhankelijk is van de wil van TravelMoodz en buiten de invloedssfeer ligt van TravelMoodz, waardoor de nakoming van de dienst blijvend of tijdelijk is verhinderd. Onder overmacht wordt mede verstaan iedere tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan TravelMoodz gebruikt maakt.

Artikel 11. Communicatie

11.1 Iedere communicatie tussen TravelMoodz en Gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

11.2 De door TravelMoodz opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan..

11.3 Elektronische communicatie van TravelMoodz aan Gebruiker wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen.

11.4 Gebruiker dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid TravelMoodz

12.1  TravelMoodz is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van TravelMoodz. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Professional redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van TravelMoodz te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van TravelMoodz wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

12.2  De totale aansprakelijkheid van TravelMoodz kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar.

12.3  Iedere aansprakelijkheid van TravelMoodz voor immateriele schade en indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving, omzetderving is uitgesloten. Meer in het bijzonder is TravelMoodz niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de professional die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten van TravelMoodz.

Artikel 13.  Uitsluitingen aansprakelijkheid TravelMoodz

13.1 TravelMoodz aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor annuleringen door een consument of professional ongeacht de omstandigheden waarin de annulering wordt gedaan.

13.2 TravelMoodz is een elektronische dienstverlener en faciliteert slechts de verbinding tussen Consumenten en Professionals en  kan dientengevolge niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, extra kosten of elke andere claim die betrekking heeft op de door de professionals aan u aangeboden  reisdiensten of reisadviezen, onder welke omstandigheden dan ook. Alle dergelijke verliezen, extra kosten of claims zullen door u worden gedragen, tenzij anders is overeengekomen tussen u en de betreffende professional.

13.3 TravelMoodz heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Gebruikers zelf (omschrijvingen, profielen, serviceaanbod, referenties etc.) is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zelf zijn verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. TravelMoodz kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid van deze gegevens. Ook draagt TravelMoodz geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van adviezen, offertes, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Dit houdt in dat TravelMoodz op geen enkele wijze aansprakelijk is voor het voldoen aan hun verplichtingen door consumenten en professionals, waaronder begrepen de uitvoering van reizen, reisonderdelen en/of andere door de professional geboden diensten.

13.4 Reizen of reisonderdelen die door professionals via onze website worden aangeboden,  kunnen van avontuurlijke aard zijn en/of in de natuur plaatsvinden en gepaard gaan met  aanzienlijke persoonlijke  risico’s. U neemt hierbij alle  risico’s voor uw rekening en vrijwaart TravelMoodz van alle claims die voortvloeien uit eventuele schade of letsel of overlijden ontstaan tijdens of verband houdende met reizen of reisonderdelen die via een van de professionals op onze website  zijn aangeboden. Wij adviseren u om  een goede reisverzekering en/of medische verzekering af te sluiten  vóór het boeken van een reis.

13.5 Hoewel TravelMoodz zich inspant de Diensten steeds naar behoren te verlenen, kan zij niet uitsluiten dat door of bij de verleende Diensten schade ontstaat. Tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove nalatigheid van TravelMoodz, is TravelMoodz niet aansprakelijk voor enige schade in welke vorm dan ook.

13.6 TravelMoodz kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mededelingen of adviezen van derden over Diensten van TravelMoodz.

13.7 TravelMoodz is nimmer aansprakelijk voor enige immateriële schade en indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet, winst en verlies van gegevens, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten.

13.8 De Gebruiker vrijwaart TravelMoodz tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten.

Artikel 14. Diversen

14.1 Waar TravelMoodz u een vertaling van de Engelstalige versie van de voorwaarden heeft verstrekt, stemt u ermee in dat de vertaling uitsluitend voor uw gemak wordt verstrekt en dat de Engelstalige versie van de voorwaarden in uw relatie met TravelMoodz zullen gelden. Als er tegenstrijdigheid is tussen  de Engelstalige versie van de voorwaarden en een vertaling, dan is de Engelstalige versie van toepassing.

Laatst gewijzigd op: 16-06-2014